Ochrana osobních údajů

Napojse s.r.o.
IČO: 9593152
se sídlem Pionýrů 1345, 253 01 Hostivice
zapsané v obchodním rejstříku vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 338481
kontaktní email: info@napojse.cz
kontaktní telefon: +420 725 141 721
webová stránka: https://www.napojse.cz (dále jen „Webová stránka“)
(dále jen „Společnost“)

v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje níže uvedených subjektů. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

Subjekty údajů, účely, rozsah, doba a právní důvod zpracování

 1. Zákazníci – podnikatelé (OSVČ)
  1. Účel: Jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb, uzavření této smlouvy a plnění této smlouvy.
   Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
   Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy.
  2. Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
   Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, číslo bankovního účtu.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.
   Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.
  3. Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
   Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, sídlo, e-mailová adresa.
   Právní důvod: Oprávněný zájem.
   Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.
  4. Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
   Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).
   Doba: Po dobu trvání spolupráce se zákazníkem, a po ukončení spolupráce po dobu 2 let.
  5. Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
   Právní důvod: Souhlas.
   Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.
 2. Kontaktní osoby zákazníků – právnických osob: člen statutárního orgánu nebo jiná osoba oprávněná jednat o uzavření a podmínkách smlouvy o poskytování služeb, případně změně podmínek smlouvy a ke komunikaci týkající se plnění smlouvy na straně zákazníka

  Společnost provádí jako zpracovatel zpracování osobních údajů člena statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné jednat o uzavření a podmínkách smlouvy o poskytování služeb, případně o změně podmínek smlouvy a ke komunikaci týkající se plnění smlouvy na straně zákazníka, který je právnickou osobou, a to za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

  1. Účel: Jednání o uzavření, podmínkách případně změně podmínek smlouvy o poskytování služeb a komunikace týkající se plnění smlouvy, komunikace týkající se poskytování dalších služeb Společnosti.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
   Právní důvod: Smlouva o poskytování služeb uzavřená se zákazníkem.
   Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření, podmínkách případně změně podmínek smlouvy a po dobu průběhu komunikace týkající se plnění smlouvy.
  2. Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
   Právní důvod: Oprávněný zájem.
   Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.

  3. Společnost provádí jako správce osobních údajů shora uvedených subjektů údajů zpracování osobních údajů za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

  4. Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
   Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).
   Doba: Po dobu trvání spolupráce se zákazníkem-právnickou osobou, a po ukončení spolupráce po dobu 2 let, nebo do ukončení zastupování zákazníka subjektem údajů.
  5. Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
   Právní důvod: Souhlas.
   Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.
 3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou obsaženy v informačních systémech nebo databázích zákazníků společnosti

  Společnost provádí jako zpracovatel zpracování osobních údajů třetích osob, které jsou obsaženy v informačních systémech nebo databázích zákazníků Společnosti za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

  1. Účel: Poskytování služeb Společností pro zákazníky na základě smlouvy o poskytování služeb.
   Rozsah údajů: V rozsahu určeným zákazníkem, většinou jméno, příjmení, bankovní účet, e-mailová adresa, doručovací adresa, popř. fakturační adresa, popř. IČO, sídlo.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy o poskytování služeb, jejíž smluvní stranou je zákazník.
   Doba: Po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb.
 4. Kontaktní osoby potenciálních zákazníků

  Společnost jako správce provádí zpracování osobních údajů kontaktních osob potenciálních zákazníků Společnosti za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

  1. Účel: Kontaktování osoby za účelem navázání spolupráce a prezentace nabídky služeb Společnosti, uzavření smlouvy o poskytování služeb.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, emailová adresa, popř. tel. číslo.
   Právní důvod: Oprávněný zájem (akvizice nových zákazníků).
   Doba: Po dobu nezbytně nutnou pro provedení prezentace služeb Společnosti a navázání obchodní spolupráce, nejdéle do doby akceptace nabídky Společnosti nebo jejího odmítnutí.

  Pokud shora uvedené osobní údaje nezíská Společnost přímo od subjektu údajů, je zdrojem osobních údajů, které Společnost získá:

  1. webová stránka potenciálního zákazníka, případně jiná veřejně přístupná webová stránka na Internetu.
 5. Uchazeči o zaměstnání

  Společnost provádí jako správce zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

  1. Účel: Provedení výběrového řízení na pracovní pozici. Rozsah údajů: Údaje uvedené v životopisu, většinou jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání, předchozí zaměstnání. Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Doba: Po dobu trvání výběrového řízení.
 6. Zaměstnanci – pracovní smlouva

  1. Účel: Provedení výběrového řízení na pracovní pozici.
   Rozsah údajů: Údaje uvedené v životopisu, většinou jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání, předchozí zaměstnání.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
   Doba: Po dobu trvání výběrového řízení.
  2. Účel: Účetní, mzdové a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, rodinný stav (informace o počtu dětí, informace o manželovi/manželce), název a kód zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce, podpis.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.
   Doba: Po dobu nezbytnou, maximálně 30 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty jiné.
  3. Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
   Rozsah údajů: Jméno příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, podpis.
   Právní důvod: Oprávněný zájem.
   Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.
  4. Účel: Prezentace Společnosti na Webové stránce
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, pracovní pozice, podobizna.
   Právní důvod: Souhlas.
   Doba: Po dobu trvání pracovního poměru nebo do odvolání souhlasu.
 7. Zaměstnanci – dohody o práci konané mimo pracovní poměr

  1. Účel: Jednání o uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dále jen „dohoda“), uzavření této dohody a plnění této dohody.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankovního účtu.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění dohody, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením dohody na žádost tohoto subjektu údajů.
   Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření dohody a plnění dohody.
  2. Účel: Účetní, mzdové a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, rodinný stav (informace o počtu dětí, informace o manželovi/manželce), název a kód zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce, podpis.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.
   Doba: Po dobu nezbytnou, maximálně 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty jiné.
  3. Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
   Rozsah údajů: Jméno příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, podpis.
   Právní důvod: Oprávněný zájem.
   Doba: Po dobu trvání dohody a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.
 8. Dodavatelé (OSVČ)

  Společnost provádí jako správce zpracování osobních údajů dodavatelů (OSVČ) za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

  1. Účel: Jednání o uzavření smlouvy s dodavatelem, uzavření této smlouvy a plnění této smlouvy.
   Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, podpis.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
   Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy.
  2. Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
   Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, číslo bankovního účtu, podpis.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.
   Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.
  3. Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
   Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, sídlo, podpis.
   Právní důvod: Oprávněný zájem.
   Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.
  4. Účel: Prezentace Společnosti a jejích partnerů na Webové stránce.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, vztah ke společnosti, fotografie.
   Právní důvod: Souhlas.
   Doba: Po dobu výkonu trvání spolupráce se Společností nebo do odvolání souhlasu.
 9. Návštěvníci webové stránky

  Společnost provádí jako správce zpracování cookies ve vztahu k návštěvníkům Webové stránky.

  Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě Webové stránky stáhnou do mobilu, počítače nebo jiného zařízení návštěvníka Webové stránky. Při každé další návštěvě Webové stránky se potom soubory cookies zasílají zpět na původní Webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Zjednodušeně řečeno – pomocí cookies si Webová stránka ukládá informace o návštěvě Webové stránky.

  Webová stránka používá různé kategorie souborů cookies pro různé účely. Nezbytné cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost Webové stránky. Tedy aby Webová stránka mohla plnit svou základní funkci, bez těchto cookies se Společnost neobejde. Nezbytné cookies může Společnost zpracovávat bez souhlasu návštěvníka Webové stránky.

  Všechny ostatní cookies může Společnost zpracovávat pouze se souhlasem návštěvníka Webové stránky, který může návštěvník Webové stránky kdykoliv odvolat (odmítnout) v nastavení cookies. Odvolání nebo neudělení souhlasu však může mít vliv na procházení Webové stránky.

 10. Osoba, která společnost kontaktuje

  Společnost provádí jakožto správce zpracování osobních údajů osob, které Společnost kontaktují e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím webového formuláře na Webové stránce, za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

  1. Účel: Zodpovězení dotazů dotazující se osoby.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
   Právní důvod: Oprávněný zájem na poskytnutí odpovědi.
   Doba: Nezbytně nutná pro zodpovězení dotazu a navazující komunikaci.
  2. Účel: Sjednání schůzky se zástupcem Společnosti prostřednictvím kalendáře na Webové stránce.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
   Právní důvod: Oprávněný zájem na sjednání schůzky.
   Doba: Nezbytně nutná pro realizaci schůzky a navazující komunikaci.
 11. Jednatel a společník společnosti

  Společnost provádí zpracování osobních údajů o jednateli a společnících Společnosti za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

  1. Účel: Správa korporátních záležitostí.
   Rozsah údajů: Jméno a příjmení, datum narození příp. rodné číslo, bydliště a trvalý pobyt, e-mailová adresa, telefonní číslo, podpis.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny právními předpisy.
   Doba: Po dobu nezbytně nutnou.
  2. Účel: Účetní a daňové účely, plnění archivační povinnosti.
   Rozsah údajů: Jméno a příjmení, datum narození příp. rodné číslo, bydliště a trvalý pobyt, číslo bankovního účtu, podpis.
   Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.
   Doba: Po dobu nezbytně nutnou, 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.
  3. Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
   Právní důvod: Oprávněný zájem.
   Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.
  4. Účel: Prezentace Společnosti na Webové stránce.
   Rozsah údajů: Jméno, příjmení, funkce, fotografie.
   Právní důvod: Souhlas.
   Doba: Po dobu výkonu funkce jednatele Společnosti nebo do odvolání souhlasu.

Dobrovolnost poskytnutí údajů

Subjekt údajů poskytuje Společnosti své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit způsobilost Společnosti uzavřít smlouvu nebo poskytnout subjektu údajů plnění, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o subjektu údajů, včetně osobních údajů.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Zpracovatelé osobních údajů:

 • Poskytovatelé CRM systému
 • Poskytovatel online nástroje pro sjednání schůzek
 • Poskytovatel service desku
 • Poskytovatel služeb e-mailingu
 • Poskytovatel webhostingu a cloudového úložiště
 • Dodavatelé IT služeb
 • Obchodní zástupci
 • Poskytovatelé účetních služeb a služeb pro fakturaci
 • Poskytovatelé služeb pro zpracování cookies

Příjemci osobních údajů mohou být příslušné orgány státní správy (FÚ, OSSZ, atd.).

Berte ovšem prosím na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit.

Společnost předává osobní údaje do třetích zemí (mimo EU) na základě uzavřených doložek o ochraně osobních údajů, a na základě prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2021 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů ve Spojeném království. Společnost nepředává osobní údaje mezinárodní organizaci.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Společnost a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Zabezpečení osobních údajů

Pro zabezpečení osobních údajů dělá Společnost maximum tak, aby byly zabezpečeny proti zneužití. V rámci činnosti Společnosti bude Společnost i nadále činit vše, co je v jejích silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, a bude vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

Vždy však existuje určité riziko, že by mohlo dojít k uniku osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. Pokud by i přes nejlepší snahu Společnosti došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, Společnost neprodleně o takové skutečnosti informujeme subjekt údajů prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na Webové stránce včetně veškerých nutných podrobností.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

  Subjekt údajů má následující práva:

  1. Účely zpracování osobních údajů;
  2. Kategorie dotčených osobních údajů;
  3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
  4. Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. Existence práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  7. Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
 2. Subjekt údajů má dále právo žádat od Společnosti kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

 3. Právo na přístup k osobním údajům

  Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 4. Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

  Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z těchto důvodů:

  1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. Subjekt údajů vznese oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
  4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
  6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.
 5. Právo na omezení zpracování

  Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  1. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  2. Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů

  Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případě, že:

  1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
  2. zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Společností přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 7. Právo vznést námitku

  Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud subjekt údajů vznese oprávněnou námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Námitka bude vyhodnocena a následně Společnost subjektu údajů sdělí, zda námitce bylo vyhověno a údaje Společnost nebude nadále zpracovávat nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

 8. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Společností nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Společnosti, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

 9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Společností u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 10. Závěrečná ustanovení

  Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
  Společnost je oprávněna jednostranně měnit tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů.
  Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 01.01.2024