Obchodní podmínky
pro Marketplace

Napojse s.r.o.
IČO: 9593152
se sídlem Pionýrů 1345, 253 01 Hostivice
zapsané v obchodním rejstříku vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 338481
kontaktní email: info@napojse.cz
kontaktní telefon: +420 725 141 721
(dále jen „poskytovatel“)

Úvodní ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické nebo právnické osoby (dále jen „uživatel“), která v rámci své podnikatelské činnosti používá online službu „Napojse marketplace“ dostupnou na adrese: https://app.napojse.cz/ (dále jen „Služba“). Služba je přístupná z webového rozhraní.
 2. Služba je určena uživatelům, jejichž předmětem podnikání je velkoobchodní prodej zboží podnikatelům za účelem jeho dalšího prodeje na internetových obchodech. Služba uživatelům poskytuje reklamní prostor a jejich propagaci; po provedení registrace a splnění dalších podmínek uvedených ve Službě je uživatel zařazen do katalogu dodavatelů, který je přístupný podnikatelům, kteří provozují internetový obchod. Účelem Služby je zprostředkování kontaktu mezi uživatelem a podnikatelem provozujícím internetový obchod, který má v úmyslu navázat obchodní spolupráci s uživatelem a odebírat od něj pro svůj internetový obchod zboží dodávané uživatelem (dále jen „prodávající“).
 3. Registrací do Služby uživatel s poskytovatelem uzavírá smlouvu o poskytování služeb, na základě které se poskytovatel zavazuje umožnit uživateli přístup do Služby, užívat Službu a poskytovat technickou podporu při užívání Služby (dále jen „smlouva“). Přístup do služby a její užívání poskytovatel umožňuje uživateli zdarma. Smlouvou rovněž poskytovatel udílí nevýhradní licenci k užití Služby dle podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 4. Na základě smlouvy se rovněž poskytovatel zavazuje uživateli poskytovat další služby dle požadavků uživatele, a za tyto služby se zavazuje poskytovatel hradit cenu dle ceníku poskytovatele dostupného na: https://beta.napojse.cz/price-list Ceník je poskytovatel oprávněn jednostranně měnit.
 5. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena dokončením registrace uživatele ve Službě. Podmínkou dokončení registrace uživatele je udělení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a se zásadami zpracování osobních údajů.
 6. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 7. Poskytovatel upozorňuje, a uživatel bere na vědomí, že je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Uživatel dává souhlas a prohlašuje, že se s aktuálním zněním obchodních podmínek seznámil, a to při prvním přihlášení do Služby po změně obchodních podmínek.

Uživatelský účet

 1. Podmínkou používání Služby je vytvoření uživatelského účtu uživatele ve Službě. Uživatel je povinen při registraci do Služby sdělit poskytovateli správné a pravdivé údaje. Údaje v uživatelském účtu je uživatel povinen při jakékoli změně aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 3. Poskytovatel je oprávněn uživatelský účet smazat, pokud jej uživatel po více než 1 rok nevyužívá. Poskytovatel je rovněž oprávněn uživatelský účet smazat, pokud uživatel porušuje tyto obchodní podmínky. Uživatel je rovněž oprávněn požádat poskytovatele o smazání uživatelského účtu; žádost odešle na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo prostřednictvím kontaktního formuláře v uživatelském účtu. Poskytovatel je povinen uživatelský účet smazat bez zbytečného odkladu po přijetí žádosti.
 4. V uživatelském účtu je uživateli umožněno vytvořit svůj medailonek, který bude uveřejněn ve Službě v katalogu dodavatelů (dále jen „medailonek“). Náležitosti medailonku jsou uvedeny ve Službě. Bez vytvoření kompletního medailonku dle tohoto odstavce nebude uživatel zařazen do katalogu dodavatelů ve Službě.
 5. Uživatel odpovídá za správnost informací uvedených v uživatelském účtu a v medailonku. Uživatel nesmí do uživatelského účtu a medailonku uvádět informace, které porušují zásady slušného chování, veřejný pořádek a dobré mravy. Uživatel nesmí medailonek využívat k propagaci jakékoli nelegální činnosti nebo prodeje nelegálního zboží.
 6. Zveřejnění medailonku v katalogu dodavatelů je na rozhodnutí poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoli medailonek z katalogu dodavatelů stáhnout nebo smazat. Poskytovatel je oprávněn medailonek upravit tak, aby odpovídal interním pravidlům poskytovatele pro jednotnou podobu medailonků.
 7. Uživateli je rovněž umožněno do uživatelského účtu nahrát datový soubor, který obsahuje strukturované informace o zboží, které má v úmyslu dodávat prodávajícím (dále jen „feed“). Uživatel odpovídá za správnost, pravdivost a aktuálnost informací uvedených ve feedu.
 8. Nahráním feedu do uživatelského účtu uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je za účelem řádného poskytování Služby a poskytnutí dalších služeb pro uživatele oprávněn s feedem nakládat dle vlastního uvážení. Uživateli je ve Službě umožněno určit, zda a za jakých podmínek bude feed zpřístupněn třetím osobám.
 9. Poskytovatel je oprávněn archivovat informace zadané v uživatelském účtu, včetně feedu, po dobu 1 roku po deaktivaci uživatelského účtu ve Službě, a to za účelem případné obnovy uživatelského účtu, pokud se v této době bude uživatel opětovně do Služby registrovat.

Podmínky propojení uživatele a prodávajícího

 1. Medailonek uživatele je uveřejněn v katalogu dodavatelů ve Službě. V katalogu uživatelů je vedle medailonku dostupný i seznam produktů nabízených dodavatelem (bez bližších informací, zejména o ceně nebo dostupnosti) V katalogu dodavatelů je umožněno filtrovat podle vybraných kategorií dle medailonků jednotlivých uživatelů. Katalog dodavatelů je umožněno procházet výhradně prodávajícím, kteří jsou současně klienty poskytovatele.
 2. Prodávající kontaktuje uživatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v medailonku nebo prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného v medailonku.

Licenční podmínky

 1. Smlouvou poskytovatel udílí uživateli právo k užívání Služby (licenci). Licence ujednána jako nevýhradní, teritoriálně neomezená. Není-li stanoveno jinak, je licence časově omezena na dobu neurčitou, resp. na dobu trvání výlučných majetkových práv poskytovatele ke Službě, ledaže bude mezi poskytovatelem a uživatelem ukončena smlouva. Ukončením smlouvy zaniká rovněž uživatelova licence ke Službě.
 2. Uživatel je oprávněn využívat Službu výhradně k účelu stanovenému v čl. I odst. 2. obchodních podmínek. Uživatel nesmí Službu užívat k nelegálním účelům.
 3. Uživatel není oprávněn poskytnout třetím osobám podlicenci ke Službě. Uživatel není oprávněn postoupit licenci ke Službě třetím osobám.
 4. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Službu a užívat Službu nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.
 5. Uživatel bere na vědomí, že Služba je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a je chráněn autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití Služby.
 6. Uživatel nesmí žádným způsobem kopírovat, reprodukovat nebo rozmnožovat Službu nebo její části a rozšiřovat rozmnoženiny Služby nebo jejích částí.
 7. Uživatel nesmí provádět jakékoli úpravy zdrojového kódu Služby, provádět zpětnou analýzu, rekompilaci, převod zdrojového kódu Služby a přistupovat ke zdrojovému kódu Služby nebo umožnit přístup ke zdrojovému kódu Služby třetí osobě.
 8. Uživatel nesmí žádným způsobem napodobovat Službu nebo její části a funkcionality.
 9. Poskytovatel udílí licenci dle tohoto článku uživateli bezplatně.
 10. V případě porušení licenčních podmínek dle tohoto článku je uživatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k její úhradě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení licenčních podmínek uživatelem. Škodou se rozumí skutečná škoda a ušlý zisk. Uživatel bere na vědomí, že v případě zásahu do autorských práv poskytovatele ke Službě je poskytovatel oprávněn k dalším právním krokům dle autorského zákona.

Objednávání dalších služeb poskytovatele

 1. V případě zájmu uživatele o další služby poskytovatele zašle uživatel poskytovateli poptávku po těchto službách, a to na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného v uživatelském účtu. Poptávka uživatele je považována za závaznou.
 2. Poskytovatel bez zbytečného odkladu přijetí poptávky uživatele potvrdí a zašle mu cenovou nabídku služeb, která bude obsahovat zejména: rozsah služeb, cenu služeb a termín dodání služeb. Cena služeb bude vycházet z ceníku poskytovatele dostupném na: https://beta.napojse.cz/price-list
 3. Smlouva o poskytnutí dalších služeb poskytovatele ve smyslu odst. 1 tohoto článku je uzavřena potvrzením cenové nabídky poskytovatele. Podmínkou uzavření smlouvy o poskytnutí dalších služeb poskytovatele je potvrzení dohody o všech projednávaných otázkách uživatelem i poskytovatelem. Poskytovatel vylučuje možnost přijetí cenové nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

Platební podmínky

Přístup do služby a její užívání poskytovatel umožňuje uživateli zdarma. Následující odstavce upravují platební podmínky v případě, že by uživatel požadoval některé nadstandardní služby.

 1. Přístup do služby a její užívání poskytovatel umožňuje uživateli zdarma. Rovněž zveřejnění medailonku
 2. Uživatel se zavazuje hradit cenu dalších služeb poskytovatele objednaných dle čl. V. obchodních podmínek dle cenové nabídky poskytovatele.
 3. K Ceně Služeb a ceně dalších služeb poskytovatele (společně dále jen „Cena“) bude připočtena DPH v příslušné výši dle platných právních předpisů.
 4. Cenu uživatel uhradí na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem, a to na bankovní účet poskytovatele, který mu za tímto účelem poskytovatel sdělí. Splatnost bude uvedena na daňovém dokladu (faktuře).
 5. Příslušná částka se považuje za uhrazenou dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.
 6. V případě prodlení s úhradou Ceny je uživatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, a to za každý, byť započatý, den prodlení.
 7. Poskytovatel může uživatele upomínat k úhradě splatných pohledávek, které poskytovatel eviduje vůči uživateli, a to zejména prostřednictvím SMS zprávy, emailu, telefonního hovoru nebo oznámení ve Službě.
 8. V případě, že uživatel není schopen z jakéhokoli důvodu hradit Cenu, je povinen o tom poskytovatele informovat. Tím není žádným způsobem dotčen závazek uživatel uhradit Cenu.

Ochrana důvěrných informací

 1. Uživatel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství poskytovatele a skutečnosti, které poskytovatel označí jako důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu trvání smlouvy i po jejím skončení. Povinnosti mlčenlivosti může být uživatel zproštěn pouze písemným prohlášením poskytovatele. Při porušení povinnosti mlčenlivosti vzniká právo na náhradu škody a nemajetkové újmy poskytovateli.
 2. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu cenových nabídek poskytovatele. Uživatel nesmí žádným způsobem kopírovat ceníky poskytovatele, brožury, fotografie, katalogy, technická dala a jakékoli další podklady poskytovatele.
 3. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na pracovníky uživatele a na všechny další osoby, které uživatel k plnění předmětu smlouvy využije, příp. zmocní. Uživatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti také všechny další osoby, které mohou s podklady poskytovatele přijít do styku.
 4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nebude považovat zpřístupnění smlouvy a/nebo dokumentů či informací s ní souvisících či důvěrných informací nezávislému auditorovi či auditorské společnosti, případně právním poradcům uživatele, orgánu, který k tomu má právo ze zákona nebo interním auditorům. Pokud však osoby uvedené v tomto odstavci zpřístupní předaný dokument či důvěrnou informaci jiné osobě, či jinak poruší povinnost mlčenlivosti bez souhlasu poskytovatele, odpovídá za takové zpřístupnění uživatel, neboť jim takové informace poskytnul.

Další práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost k naplnění účelu smlouvy.
 2. Uživatel je povinen dodržovat zásady slušného chování při komunikaci s poskytovatelem.
 3. Uživatel je oprávněn ve Službě využívat diskový prostor o maximální velikosti 5 GB. V případě překročení tohoto limitu je poskytovatel oprávněn účtovat využívání diskového prostoru podle aktuálního ceníku.

Další práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli přístup ke Službě a k uživatelskému účtu, zajišťovat funkčnost Služby po dobu trvání smlouvy a poskytovat uživateli další služby poptávané uživatelem dle čl. V. obchodních podmínek.
 2. Poskytovatel upozorňuje, že Služba nemusí být přístupná nepřetržitě, zejména s ohledem na údržbu a aktualizaci software a hardware poskytovatele, v případech havárie serveru poskytovatele, hackerského útoku, přerušení poskytování Služby z bezpečnostních důvodů a v dalších obdobných případech. Poskytovatel není povinen zajistit nepřetržitý provoz Služby a nepřetržitý přístup ke Službě. Je-li to možné, je poskytovatel povinen o nepřístupnosti Služby informovat uživatele předem.
 3. Poskytovatel se zavazuje závady Služby opravit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nebo po jejich nahlášení uživatelem. Poskytovatel se zavazuje odstranit chyby Služby v následujících lhůtách:
  1. velmi závažné závady, kterými se rozumí závady znemožňující používání Služby, a to do 24 hodin od jejich zjištění nebo nahlášení uživatelem.
  2. ostatní závady, kterými se rozumí závady, které uživateli neznemožňují používání Služby, ale pouze jej omezují v jejím používání, a to do 96 hodin od jejich zjištění nebo nahlášení.
  3. nevýznamné vady, které neznemožňují ani neomezují používání Služby do 96 hodin od jejich nahlášení nebo zjištění.
 4. Poskytovatel se zavazuje uživateli průběžně poskytovat aktualizace Služby.
 5. Poskytovatel se zavazuje přijmout dostatečná opatření k zabezpečení veškerých dat vložených uživatelem do Služby před jejich zcizením či zneužitím.
 6. Poskytovatel neodpovídá za vady v provozu Služby způsobené neovlivnitelnou okolností (vyšší mocí). Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná, objektivně neodvratitelná okolnost, znemožňující splnit povinnost vyplývající ze smlouvy, jako jsou například živelní pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání. O vzniku okolnosti vylučují odpovědnost dle tohoto odstavce je poskytovatel povinen uživatele bez zbytečného odkladu informovat. Tuto informační povinnost poskytovatel splní zveřejněním oznámení na svých internetových stránkách.
 7. V případě vzniku škody uživateli vzniklé porušením povinností vyplývajících ze smlouvy nemá uživatel právo na náhradu ušlého zisku.

Trvání smlouvy

 1. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Smlouva může být ukončena dohodou poskytovatele a uživatele nebo písemnou výpovědí poskytovatele nebo uživatele zaslané na jejich emailovou adresu.
 3. Uživatel a poskytovatel mohou vypovědět smlouvu z jakéhokoli důvodu, i bez jeho uvedení.
 4. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a začíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

Doručování

 1. Poskytovatel a uživatel si mohou vzájemně doručovat písemnosti v souvislosti se smlouvou prostřednictvím elektronické pošty (emailu). Poskytovatel doručuje uživateli na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu. Uživatel doručuje poskytovateli na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 2. Písemnost zaslaná prostřednictvím elektronické pošty (emailu) se považuje za doručenou okamžikem odeslání písemnosti z emailové schránky příslušné smluvní strany.
 3. Pro případ, že poskytovatel nebo uživatel využijí k doručování písemností poskytovatele poštovních služeb, sjednávají strany náhradní způsob doručení. Jestliže se prostřednictvím pošty nepodaří doručit písemnost určenou do vlastních rukou druhé straně na její adresu pro doručování uvedenou v uživatelském účtu nebo těchto obchodních podmínkách, považuje se písemnost za doručenou pátým dnem ode dne jejího odeslání, i když se o tom adresát nedozvěděl. Účinky doručení písemnosti má i odmítnutí převzetí písemnosti.

Ochrana osobních údajů

 1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupných na: https://beta.napojse.cz/terms

Závěrečná ujednání

 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Na vztah založený smlouvou se nepoužijí ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku.
 3. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Práva a povinnosti ze smlouvy je uživatel oprávněn postoupit na třetí osobu výhradně s předchozím souhlasem poskytovatele.
 5. Práva a povinnosti ze smlouvy je poskytovatel oprávněn postoupit na třetí osobu i bez předchozího souhlasu uživatele.
 6. Smlouva uzavřená mezi uživatelem a poskytovatelem je uchovávána v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2024.