Obchodní podmínky

Napojse s.r.o.
IČO: 9593152
se sídlem Pionýrů 1345, 253 01 Hostivice
zapsané v obchodním rejstříku vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 338481
kontaktní email: info@napojse.cz
kontaktní telefon: +420 725 141 721
webová stránka: https://www.napojse.cz (dále jen „Webová stránka“)
(dále jen „poskytovatel“)

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické nebo právnické osoby (dále jen „uživatel“), která v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá s poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je a) zpřístupnění služby „Napojse“, jejíž užívání uživatelem a poskytování související technické podpory poskytovatelem a b) poskytnutí dalších služeb poskytovatelem dle individuálních objednávek uživatele, za což se uživatel zavazuje zaplatit domluvenou cenu (dále jen „smlouva“). Smlouvou rovněž poskytovatel udílí nevýhradní licenci k užití Služby dle podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 2. Služba „Napojse“ je uživatelům dostupná na adrese: https://app.napojse.cz (dále jen „Služba“) a je určena zejména uživatelům, kteří v rámci svého podnikání provozují internetový obchod. Účelem Služby je zajištění technického napojení internetového obchodu (případně jiné internetové stránky) prostřednictvím datového souboru, který obsahuje strukturované informace o zboží (dále jen „feed“). Služba je dostupná z webového rozhraní.
 3. Podmínkou použití Služby a poskytování dalších služeb dle individuálních objednávek je souhlas s těmito obchodními podmínkami. Souhlas s obchodními podmínkami uživatel udílí nejpozději při registraci do Služby.
 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 5. Poskytovatel upozorňuje, a uživatel bere na vědomí, že je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Uživatel dává souhlas a prohlašuje, že se s aktuálním zněním obchodních podmínek seznámil, a to při prvním přihlášení do Služby po změně obchodních podmínek.
 6. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena potvrzením cenové nabídky užívání Služby a dalších služeb uživatelem, nejpozději však registrací uživatele ve Službě.

Objednání služeb poskytovatele

 1. V případě, že má uživatel zájem o poskytnutí dalších služeb poskytovatele (zejména zpracování napojení feedu, překlad feedu a dalších služeb), zašle poskytovateli poptávku po těchto službách, a to na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře ve Službě (dále jen „poptávka“). Poptávka uživatele je považována za závaznou.
 2. Poskytovatel bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí poptávky a zašle uživateli cenovou nabídku obsahující cenu dalších služeb dle poptávky.
 3. Smlouva o poskytnutí dalších služeb ve smyslu odst. 1 tohoto článku mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena potvrzením cenové nabídky poskytovatele. Podmínkou uzavření smlouvy o poskytnutí dalších služeb poskytovatele je potvrzení dohody o všech projednávaných otázkách uživatelem i poskytovatelem. Poskytovatel vylučuje možnost přijetí cenové nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
 4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, kdy
  1. nebude z technických důvodů schopen poskytnout služby,
  2. z technických důvodů není možné provést napojení feedu na internetový obchod nebo internetovou stránku prostřednictvím Služby,
  3. feed poskytnutý uživatelem obsahuje chyby nebo nelegální obsah a uživatel i přes upozornění uživatele nezjedná nápravu,
  4. není schopen splnit termín dodání služeb,
  5. příslušné služby již neposkytuje,
  6. se výrazným způsobem změní cena služeb.
  Oznámení o odstoupení od smlouvy zašle poskytovatel na emailovou adresu uživatele. V případě odstoupení od smlouvy se poskytovatel zavazuje vrátit do 14 dnů uživateli peněžní prostředky na bankovní účet uživatele.
 5. Technická podpora – poskytovatel v rámci služby poskytuje technickou podporu, která je určena pro řešení požadavků, týkajících se běžného provozu a užívání aplikace Napojse.

  Součástí bezplatné technické podpory je:

  1. Konzultační služby, které se týkají práce se službou v rozsahu maximálně 1 požadavek za den
  2. Pomoc při řešení problémů s funkcionalitou aplikace

  Součástí bezplatné technické podpory není:

  1. Implementace datových zdrojů třetích stran nebo její opravy
  2. Individuální školení osob
  3. Tvorba analýz, statistik a systémových úprav
  4. Úpravu uživatelských dat

Cena a platební podmínky

 1. Cena Služby se řídí ceníkem dostupným na: https://beta.napojse.cz/price-list. Ceník je poskytovatel oprávněn jednostranně změnit.
 2. Cena dalších služeb poskytovaných poskytovatelem dle individuální objednávky uživatele je stanovena na základě domluvy poskytovatele a uživatele.
 3. Cena Služby je splatná před započetím období, na kterou je uživateli Služba zpřístupněna, není-li určeno jinak vzájemnou dohodou nebo termínem splatnosti uvedeným na proforma faktuře. Cena dalších služeb poskytovaných poskytovatelem je splatná před poskytnutím těchto služeb.
 4. K Ceně Služeb a ceně dalších služeb poskytovatele (společně dále jen "Cena") bude připočtena DPH v příslušné výši dle platných právních předpisů.
 5. Cenu uživatel hradí na základě proforma faktury. Splatnost Ceny je 10 dní od jejího vystavení. Poskytovatel hradí Cenu bezhotovostně na bankovní účet, který mu za tímto účelem poskytovatel sdělí. Uživatel může rovněž hradit Cenu prostřednictvím platební brány GOPAY dostupné ve Službě a rovněž pomocí opakovaných plateb v platební bráně. Poskytovatel upozorňuje a uživatel bere na vědomí, že maximální možná výše platby v rámci opakovaných plateb je 75.000,- Kč.
 6. V případě, že proforma faktura obsahuje nesrovnalosti, je uživatel oprávněn poskytovateli vrátit proforma fakturu k opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Vystavením opravené proforma faktury běží nová lhůta splatnosti.
 7. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.
 8. Po úhradě Ceny poskytovatel vystaví uživateli řádný daňový doklad (fakturu).
 9. V případě prodlení s úhradou ceny oproti datu splatnosti uvedené v proforma faktuře je uživatel povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, a to za každý, byť započatý, den prodlení.
 10. V případě prodlení s úhradou Ceny je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb uživateli a zamezit uživateli přístup do Služby a jeho uživatelského účtu ve Službě, a to až do úplného uhrazení dlužné částky.
 11. Poskytovatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit cenu Služby o míru inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem ve srovnání s kalendářním měsícem se shodným pojmenováním, ve kterém byla smlouva s uživatelem uzavřena, a to v případě, že míra inflace dosáhne alespoň 5 %.
 12. V případě zvýšení ceny Služby dle odst. 11. tohoto článku nebo v případě změny ceníku poskytovatele je uživatel oprávněn smlouvu vypovědět. Smlouva bude v takovém případě ukončena uplynutím období, na které měl uživatel přístup ke Službě předplacený.
 13. Poskytovatel může uživatele upomínat k úhradě splatných pohledávek, které poskytovatel eviduje vůči uživateli, a to zejména prostřednictvím SMS zprávy, emailu, telefonního hovoru nebo oznámení ve Službě.
 14. V případě, že uživatel není schopen z jakéhokoli důvodu hradit Cenu, je povinen o tom poskytovatele informovat. Tím není žádným způsobem dotčen závazek uživatel uhradit Cenu.

Uživatelský účet

 1. Podmínkou používání Služby je vytvoření uživatelského účtu uživatele ve Službě. Uživatel je povinen při registraci do Služby sdělit poskytovateli správné a pravdivé údaje. Údaje v uživatelském účtu je uživatel povinen při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 3. Poskytovatel umožňuje rovněž bezplatnou registraci ve Službě a vytvoření uživatelského účtu v rámci testovacího režimu Služby. Testovací režim trvá nejdéle po dobu 14 dnů od provedení registrace ve Službě. Nezvolí-li v této lhůtě uživatel, že bude využívat placenou verzi Služby, je poskytovatel po uplynutí lhůty oprávněn uživatelský účet uživatele deaktivovat.
 4. Poskytovatel je dále oprávněn uživatelský účet smazat, pokud jej uživatel po více než 1 rok nevyužívá. Poskytovatel je rovněž oprávněn uživatelský účet smazat, pokud uživatel porušuje tyto obchodní podmínky. Uživatel je rovněž oprávněn požádat poskytovatele o smazání uživatelského účtu; žádost odešle na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo prostřednictvím kontaktního formuláře v uživatelském účtu. Poskytovatel je povinen uživatelský účet smazat bez zbytečného odkladu po přijetí žádosti.
 5. Před nahráním feedu do uživatelského účtu je uživatel povinen ověřit rozsah a povahu informací, které jsou ve feedu obsaženy.
 6. Nahráním feedu do uživatelského účtu uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je za účelem řádného poskytování Služby a poskytnutí dalších služeb pro uživatele oprávněn s feedem nakládat dle vlastního uvážení. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za kompletnost, správnost a aktuálnost informací uvedených ve feedu.
 7. V případě, že poskytovatel zjistí, že feed nahraný uživatelem obsahuje chyby nebo nelegální obsah, poskytovatel vyzve uživatele k nápravě. V případě, že uživatel nezajistí opravu feedu, je poskytovatel oprávněn odmítnout uživateli poskytnout služby. Zároveň je poskytovatel oprávněn uživateli zablokovat přístup do uživatelského účtu.
 8. Poskytovatel je oprávněn archivovat informace zadané v uživatelském účtu, včetně feedu, po dobu 1 roku po deaktivaci uživatelského účtu ve Službě, a to za účelem případné obnovy uživatelského účtu, pokud se v této době bude uživatel opětovně do Služby registrovat.
 9. Uživatel bere na vědomí, že Služba a uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Partnerský účet

 1. Partnerský účet je zvláštní druh uživatelského účtu, který si zřizuje uživatel, který v rámci své podnikatelské činnosti vykonává správu jednoho nebo více uživatelských účtů třetích osob (dále jen „partner“).
 2. V partnerském účtu je umožněno propojit s jedním nebo více uživatelskými účty partnera, a to včetně přístupu ke feedu spojeného uživatelského účtu. Partnerský účet je součástí Služby a je zdarma.
 3. Pro zřízení partnerského účtu je třeba, aby uživatel měl vlastní uživatelský účet a že s ním není spojen žádný jiný partnerský účet.
 4. Partnerský účet je určen výhradně pro uživatele, kteří jsou registrovanými podnikateli a využívají Službu v rámci své podnikatelské činnosti.
 5. Partnerský účet slouží zejména pro efektivní správu a sledování více uživatelských účtů spojených s partnerským účtem partnera. Partnerský účet může být vytvořen a využíván pouze v souladu s právním řádem, zejména s právem na ochranu osobních údajů a autorským zákonem.

Licenční podmínky

 1. Smlouvou poskytovatel uděluje uživateli právo k užívání Služby (licenci). Licence je ujednána jako nevýhradní, teritoriálně omezená na území České republiky a Slovenské republiky. Licence je časově omezena na období, na které má uživatel zaplacené užívání Služby v souladu s čl. III. obchodních podmínek.
 2. Uživatel je oprávněn využívat Službu výhradně k účelu stanovenému v čl. II. odst. 2. obchodních podmínek. Uživatel nesmí Službu užívat k nelegálním účelům.
 3. Uživatel není oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci ke Službě. Uživatel není oprávněn postoupit licenci ke Službě třetím osobám.
 4. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Službu a užívat Službu nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.
 5. Uživatel bere na vědomí, že Služba je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a je chráněn autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití Služby.
 6. Uživatel nesmí žádným způsobem kopírovat, reprodukovat nebo rozmnožovat Službu nebo její části a rozšiřovat rozmnoženiny Služby nebo jejích částí.
 7. Uživatel nesmí provádět jakékoliv úpravy zdrojového kódu Služby, provádět zpětnou analýzu, rekompilaci, převod zdrojového kódu Služby a přistupovat ke zdrojovému kódu Služby nebo umožnit přístup ke zdrojovému kódu Služby třetí osobě.
 8. Uživatel nesmí žádným způsobem napodobovat Službu nebo její části a funkcionalitu.
 9. Povinnosti podle odst. 4. až 8. tohoto článku trvají i po skončení trvání smlouvy.
 10. Cena licence dle tohoto článku je zahrnuta v ceně Služby.
 11. V případě porušení ustanovení této části smlouvy má poskytovatel právo okamžitě a bez náhrady ukončit licenci k užívání Služby.

Ochrana důvěrných informací

 1. Uživatel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství poskytovatele a skutečnosti, které poskytovatel označí jako důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu trvání smlouvy i po jejím skončení. Povinnosti mlčenlivosti může být uživatel zproštěn pouze písemným prohlášením poskytovatele. Při porušení povinnosti mlčenlivosti vzniká právo na náhradu škody a nemajetkové újmy poskytovateli.
 2. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu cenových nabídek poskytovatele. Uživatel nesmí žádným způsobem kopírovat ceníky poskytovatele, brožury, fotografie, katalogy, technická data a jakékoliv další podklady poskytovatele.
 3. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na pracovníky uživatele a na všechny další osoby, které uživatel k plnění předmětu smlouvy využije, příp. zmocní. Uživatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti také všechny další osoby, které mohou s podklady poskytovatele přijít do styku.
 4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nebude považovat zpřístupnění smlouvy a/nebo dokumentů či informací s ní souvisejících či důvěrných informací nezávislému auditorovi či auditorské společnosti, případně právním poradcům uživatele, orgánu, který k tomu má právo ze zákona nebo interním auditorům. Pokud však osoby uvedené v tomto odstavci zpřístupní předaný dokument či důvěrnou informaci jiné osobě, či jinak poruší povinnost mlčenlivosti bez souhlasu poskytovatele, odpovídá za takové zpřístupnění uživatel, neboť jim takové informace poskytnul.

Další práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost k naplnění účelu smlouvy.
 2. Uživatel je povinen dodržovat zásady slušného chování při komunikaci s poskytovatelem.
 3. Uživatel je oprávněn ve Službě využívat diskový prostor o maximální velikosti 5 GB. Diskový prostor smí být využíván pouze k účelům souvisejících se Službou. V případě překročení tohoto limitu je poskytovatel oprávněn účtovat využívání diskového prostoru podle aktuálního ceníku.

Další práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli přístup ke Službě a k uživatelskému účtu, zajišťovat funkčnost Služby po dobu trvání smlouvy a poskytovat uživateli další služby dle individuálních objednávek uživatele.
 2. Poskytovatel upozorňuje, že Služba nemusí být přístupná nepřetržitě, zejména s ohledem na údržbu a aktualizaci software a hardware poskytovatele, v případech havárie serveru poskytovatele, hackerského útoku, přerušení poskytování Služby z bezpečnostních důvodů a v dalších obdobných případech.
 3. Je-li to možné, je poskytovatel povinen o nepřístupnosti Služby informovat uživatele předem. Bude-li výpadek Služby trvat déle do 24 hodin, poskytovatel poměrně sníží cenu Služby za vybrané období.
 4. Poskytovatel se zavazuje závady Služby opravit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nebo po jejich nahlášení uživatelem. Poskytovatel se zavazuje odstranit chyby Služby v následujících lhůtách:
  1. velmi závažné závady, kterými se rozumí závady znemožňující používání Služby, a to do 24 hodin od jejich zjištění nebo nahlášení uživatelem;
  2. ostatní závady, kterými se rozumí závady, které uživateli neznemožňují používání Služby, ale pouze jej omezují v jejím používání, a to do 48 hodin od jejich zjištění nebo nahlášení;
  3. nevýznamné vady, které neznemožňují ani neomezují používání Služby do 96 hodin od jejich nahlášení nebo zjištění.
 5. Poskytovatel se zavazuje uživateli průběžně poskytovat aktualizace Služby.
 6. Poskytovatel se zavazuje přijmout dostačující opatření k zabezpečení veškerých dat vložených uživatelem do Služby před jejich zcizením či zneužitím.
 7. Poskytovatel neodpovídá za vady v provozu Služby způsobené neovlivnitelnou okolností (vyšší mocí). Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná, objektivně neodvratitelná okolnost, znemožňující splnit povinnost vyplývající ze smlouvy, jako jsou například živelní pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání. O vzniku okolnosti vylučující odpovědnost dle tohoto odstavce je poskytovatel povinen uživatele bez zbytečného odkladu informovat. Tuto informační povinnost poskytovatel splní zveřejněním oznámení na svých internetových stránkách.
 8. Poskytovatel neodpovídá za věcnou správnost dat poskytnutých uživatelem a nesprávnou interpretaci dat poskytnutých uživatelem (např. za případy, kdy nebude zřejmé, zda je cena zboží uvedena s DPH nebo bez DPH, kdy nebude zřejmé, jaká je dostupnost zboží, apod.). Uživatel je po úpravě feedu ze strany poskytovatele povinen data ve Službě zkontrolovat a zjištěné chyby neprodleně nahlásit poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv změny feedu ze strany dodavatele feedu. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou uživateli při nesprávném užívání Služby.
 9. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu vzniklou uživateli v důsledku:
  1. zavirování lokální sítě uživatele nebo jeho zařízení počítačovými viry (spyware, malware aj.) popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem,
  2. poškození způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení uživatele, operačního systému nebo sítě uživatele, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně se Službou,
  3. přerušení poskytování Služby, za závady, škody a ztrátu či poškození dat způsobené zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadku internetového připojení způsobeného poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou.
 10. V případě vzniku škody uživateli v důsledku porušení povinností poskytovatele vyplývajících ze smlouvy poskytovatel odpovídá pouze za skutečně způsobenou škodu, nejvíce však do výše ceny Služby za kalendářní měsíc, ve kterém škoda vznikla (měsíčního poplatku za využívání Služby). Způsobení škody, jejíž výši a příčinnou souvislost vzniku škody s porušením povinností poskytovatele je uživatel povinen poskytovateli prokázat.

Trvání smlouvy

 1. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Smlouva může být ukončena dohodou poskytovatele a uživatele nebo písemnou výpovědí poskytovatele nebo uživatele zaslanou na jejich emailovou adresu.
 3. Uživatel a poskytovatel mohou vypovědět smlouvu z jakéhokoli důvodu, i bez jeho uvedení.
 4. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a začíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

Doručování

 1. Poskytovatel a uživatel si mohou vzájemně doručovat písemnosti v souvislosti se smlouvou prostřednictvím elektronické pošty (emailu). Poskytovatel doručuje uživateli na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu. Uživatel doručuje poskytovateli na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 2. Písemnost zaslaná prostřednictvím elektronické pošty (emailu) se považuje za doručenou okamžikem odeslání písemnosti z emailové schránky příslušné smluvní strany.
 3. Pro případ, že poskytovatel nebo uživatel využijí k doručování písemností poskytovatele poštovních služeb, sjednávají strany náhradní způsob doručení. Jestliže se prostřednictvím pošty nepodaří doručit písemnost určenou do vlastních rukou druhé straně na její adresu pro doručování uvedenou v uživatelském účtu nebo těchto obchodních podmínkách, považuje se písemnost za doručenou pátým dnem ode dne jejího odeslání, i když se o tom adresát nedozvěděl. Účinky doručení písemnosti má i odmítnutí převzetí písemnosti.

Ochrana osobních údajů

 1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupných na: https://beta.napojse.cz/cookies

Závěrečná ujednání

 1. Všechna ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Na vztah založený smlouvou se nepoužijí ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku.
 3. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Práva a povinnosti ze smlouvy je uživatel oprávněn postoupit na třetí osobu výhradně s předchozím souhlasem poskytovatele.
 5. Práva a povinnosti ze smlouvy je poskytovatel oprávněn postoupit na třetí osobu i bez předchozího souhlasu uživatele.
 6. Smlouva uzavřená mezi uživatelem a poskytovatelem je uchovávána v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2024